พันธกิจ (MISSION)   

          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความรู้คู่คุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

         2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ

         3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการ ขวัญ กำลังใจ

         4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

         5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล