ผลการแข่งขัน

มหกรรมOPEC NARA ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวไกล สู่สากลปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มวิชาภาษาไทย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มอิสลามศึกษา

1
2
3
4
5

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1
2
3
4

กลุ่มสาระศิลปะ

1
2
3
4
5
6

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

1
2
3
4
5

กลุ่มวิชาสุขศึกษา และพละศึกษา

1
2
3
4
5
6

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

1
2
3
4

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1
2

กลุ่มปฐมวัย

1
2
3

กิจกรรมแข่งขัน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

1
2

กิจกรรมแข่งขัน สถาบันศึกษาปอเนาะ

1
2

............................................................................

พัฒนาโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส