ผู้บริหาร

Card image cap
นายภิญญา รัตนวรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
Card image cap
นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
Card image cap
ว่าง
ว่าง

  ข่าวสาร

ระบบสารสนเทศ

  กิจกรรมภายในสำนักงาน

      จำนวนโรงเรียนในการดูแล 821 แห่ง /จำนวนนักเรียน 130892 คน

101

โรงเรียนเอกชนในระบบ

73

สถาบันศึกษาปอเนาะ

645

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

3

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province